GDPR - ochrana osobních údajů

Milí, děkuji za Vaši návštěvu na mých lekcích, kurzech, workshopech a také na mým webových stránkách, těší mě Váš zájem. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Zásady ochrany osobních údajů platné a účinné od 1. 7. 2018

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) fyzické osoby, OSVČ, paní Jana Staré, se sídlem Kuršova 30, Brno 635 00, IČ: 05459338, zapsané v Živnostenském rejstříku.

Vzhledem k tomu, že jsem správcem osobních údajů, ráda bych Vás, uživatele webové stránky www.wellcome.cz, informovala o tom, jak zpracovávám Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. „GDPR“.

Kde se na mě můžete obrátit?

Obracet se na mě můžete s jakýmikoliv dotazy na mojí e-mailové adrese jana@wellcome.cz nebo na tel.: +420 776 614121

Pro jaké účely a na základě jakého právního důvodu zpracovávám vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:

 • abych Vám mohla zasílat informační sdělení – zasílání newsletterů
 • poskytování služeb či uzavírání smluv
 • vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • abych mohla reagovat na Vaše dotazy či žádosti v oblasti ochrany osobních údajů,
 • nebo abych chránila svá práva.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Vaše osobní údaje tedy především zpracovávám, abych Vás mohla informovat o plánovaných akcích, lekcích a workshopech, které pořádám. E-maily s mými pozvánkami Vám zasílám, jako svému zákazníkovi, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v zaslaném e-mailu nebo odpovědí „NE“.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy v případě poskytování mých služeb či uzavírání smluv,
 • splnění právní povinnosti v případě Vašich dotazů a žádostí ohledně ochrany osobních údajů,
 • můj oprávněný zájem v případě zasílání informačních sdělení nebo ochrany mých práv, nebo
 • Váš případný souhlas se zasíláním informačních sdělení.

 

Jaké osobní údaje o vás zpracovávám a po jak dlouhou dobu

Pro účely poskytování mých služeb nebo uzavírání smluv o Vás mohu zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně název obchodní firmy, adresu sídla firmy, IČO a číslo bankovního účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů nemohu zaručit poskytnutí mých služeb, protože mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje mohu zpracovávat až 5 let od poskytnutí služby. V případě, že k poskytnutí služby nedošlo, a ani nedojde, údaje budou smazány do šesti měsíců od skončení poslední komunikace. Šest měsíců se jeví jako rozumně stanovená doba pro případ, že by došlo k obnově kontaktu za účelem poskytnutí služeb.

Pro účely řešení Vašich dotazů a žádostí mohu zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo z důvodu možnosti rychlé či včasné reakce. Bez těchto údajů nejsem schopna zpracovat Vaše dotazy a žádosti. Osobní údaje mohu zpracovávat až 5 let od vyřízení Vaší žádosti.

Pro účely zasílání informačních sdělení zpracovávám jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Bez těchto údajů Vám nejsem schopna zasílat informační sdělení o mých novinkách. Osobní údaje budu zpracovávat, dokud nepožádáte o nezasílání informačních sdělení nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním. To můžete provést prostřednictvím mé emailové adresy jana@wellcome.cz, v zápatí informačního e-mailu nebo odpovědí „NE“.

Vaše osobní údaje mohu v konkrétním případě zpracovávat déle, pokud mi to stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

 

Informační sdělení

Pokud jsem s Vámi uzavřela smlouvu, tzn. poskytla jsem Vám službu, a nepožádali jste o NEZASÍLÁNÍ informačních sdělení, dovoluji si Vám zasílat informačních sdělení. V informačních sděleních budou informace ohledně mých lekcí, kurzů a workshopů, které by Vás mohly v souvislosti s mými službami zajímat.

Kdykoliv můžete požádat o zrušení zasílání informačních sdělení. Můžete tak učinit na mojí kontaktní e-mailové adrese, pomocí odhlašovacího odkazu v e-mailu obsahujícím informační sdělení nebo odpovědí „Ne“. Požádání o nezasílání informačních sdělení nebude a nemůže mít pro Vás jakékoliv negativní důsledky.
Informační sdělení Vám také mohu zasílat, pokud jste mi předem udělili souhlas, aniž bych s Vámi uzavřela smlouvu o poskytnutí služeb. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat zprávou na mojí kontaktní e-mailové adrese, pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu obsahujícím informační sdělení.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně, s výjimkou osob, které se mnou úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o moje případné externí IT správce / HW servisní techniky a daňovou účetní.

Předávání do třetích zemí

Pro zpracování Vašich osobních údajů můžu využívat online služeb např. společnosti Google LLC či Microsoft Corporation nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

 

Vaše práva

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo na:

 • přístup k těmto osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • případně omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • a na přenositelnost osobních údajů.

Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/.

Popis jednotlivých práv

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode mě dostat potvrzení, zda osobní údaje, které Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, včetně informací o zpracování, dle čl. 15 GDPR:

 • účel zpracování,
 • kategorie osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • doba, po kterou bude docházet ke zpracování či kritéria,
 • právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu,
 • veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás,
 • že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o tom,
 • v případě předávání do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR vztahující se na předání.

Právo na opravu znamená, že máte právo na to, abych opravila nepřesné údaje, případně je doplnila, a to v souladu s čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz znamená, že máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazala za podmínek dle čl. 17 GDPR. Osobní údaje musím pro Vás vymazat, a to pouze za předpokladu, že:

 • osobní údaje nejsou již potřebné pro účely zpracování,
 • došlo k odvolání souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování,
 • zpracování je protiprávní,
 • výmaz je nutný ke splnění právní povinnosti, nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 GDPR.

Právo na omezení zpracování znamená, že máte právo na to, abych zpracování Vašich osobních údajů omezila, a to za podmínek dle čl. 18 GDPR.
Dále máte právo na přenositelnost, což znamená, že máte právo na to, abych Vám předala Vaše údaje ve strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě (plnění smlouvy) a zároveň se zpracování provádí automatizovaně, a to dle čl. 20 GDPR.

 

Právo vznést námitku

Výslovně Vás upozorňuji na Vaše právo vznést námitku. Toto právo znamená, že máte právo vnést námitku proti zasílání mých informačních sdělení, resp. proti jakémukoliv přímému marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, přestanu se zasíláním informačních sdělení, případně s přímým marketingem.
Právo vznést námitku lze také obecně využít proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – „oprávněného zájmu“ nebo „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, včetně profilování založeného na těchto právních důvodech“. K tomuto právu viz článek 21 GDPR.

Vznést námitku můžete na moji e-mailovou adresu jana@wellcome.cz nebo na tel.: +420 776 614121

 

Článek napsala Jana Stará


117 komentáře

 Charlesgep 

vulkan vegas 23 vulcan kasyno vulkan vegas logowanie vulkan vegas pl kasynovulkan vulkanvegas23 vulkan vegas casino vulkan vegas legalne w polsce vulkan vegas zaloguj vulkan vegas kasyno vulcan casino logowanie vulkan vegas 24 vulkan casino logowanie vulkan kasyno vulkanvegas casino vulkan vegas casino login vulkan vegas 24 vulcan vega vulkan vegas vulcan kasyno vulkan vegas zaloguj vulkan casino logowanie vulkanvegas casino vulkan vegas vulkan vegas login vulkan vegas 24 vulkan vegas zaloguj vulkan vegas legalne w polsce vulkan vegas pl vulkan vegas casino login vulkan vegas kasyno vulcan vega vulkan vegas 23 vulkan vegas login vulkanvegas23 vulkan vegas 23 vulkan vegas casino login vulkanvegas23 vulcan kasyno vulcan vega vulkan vegas login vulkan casino logowanie vulkan vegas 24 vulkan vegas 24 vulcan kasyno vulkan vegas login vulkan vegas pl vulkan vegas 23 vulcan kasyno vulkanvegas casino

 privatni 

Very good article. I definitely love this website. Stick with it!

 real estate Greece for sale 

I really liked your post.Much thanks again. Cool.

 New Online Game 

I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank God I found it on Google. You ave made my day! Thank you again.

 venue finder uk 

Really enjoyed this blog.Much thanks again. Cool.

 Tattoo Designs 

sky vegas mobile view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 evropski 

Wow, what a video it is! Really nice feature video, the lesson given in this video is truly informative.

 Uzbekistan day tours 

Thank you for your blog article.Much thanks again. Will read on

 Silicone chew toys 

I think this is a real great blog article.Really thank you! Really Great.

 check them out 

Thank you for your blog article. Awesome.

 see it now 

I value the blog post.Much thanks again. Cool.

 personalized golf hats 

It as not that I want to replicate your web page, but I really like the pattern. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 �����24 �� 

Thanks so much for the article post. Awesome.

 caretas con gafas 

Your style is unique in comparison to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

 brujos 

wow, awesome article post.Really thank you! Really Cool.

 more information 

Really informative article post.Much thanks again. Really Great.

 Jersey Face Masks Manufacturers Russia 

This blog is really awesome and diverting. I have found many helpful stuff out of it. I ad love to return again soon. Cheers!

 buy kamagra 

This is one awesome blog post.Really thank you! Really Great.

 in Reese we trust 

It as difficult to find knowledgeable people about this subject, but you seem like you know what you are talking about! Thanks

 stockhouse lithium 

You made some decent points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 express versand 

Thanks again for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 go to deal 

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the website is very good.

 get the deal 

quite useful material, on the whole I picture this is worthy of a book mark, thanks

 this website 

Interesting. We are waiting for new messages on the same topic!!

 for more details 

Straight answers you. Thanks for sharing.

 see this website 

Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more.

 external projector enclosures 

Me English no great, but had to say me like what you say. Thank you from me.

 jbhnews.com/the-perfect-dbol-cycle-for-beginners-in-4-weeks-or-8-weeks/29613 

wow, awesome article post.Thanks Again. Great.

 Apex Appliance Repair 

wow, awesome blog post.Really thank you! Keep writing.

  top lithium stocks 

Very good blog.Really thank you! Really Great.

 primark duomo 

Regards for helping out, great information.

 water heater repair chandler az 

Looking around I like to browse around the web, often I will go to Stumble Upon and follow thru

 smm provider 

Thanks for some other great post. Where else may anybody get that kind of information in such an ideal method of writing? I ave a presentation next week, and I am at the look for such information.

 Russian smm panel 

Thanks again for the blog.Much thanks again. Really Cool.

 covesting cryptocurrency 

slot machines for sale view of Three Gorges | Wonder Travel Blog

 decentralized exchange 2020 

You made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 crypto loans 

This is a topic which is close to my heart Take care! Where are your contact details though?

 top canadian blockchain mining company 2021 

This article has truly peaked my interest. I am going to bookmark

 cotizador auto seguros 

IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžve learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make this kind of great informative web site.

 crm libre en espa�ol 

Usually I don at learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice post.

 se puede comprar la pildora abortiva sin receta 

Some really quality posts on this internet site , saved to favorites.

 tecnico en produccion musical 

I think this is a real great post.Thanks Again. Fantastic.

 situs judi online 

Im thankful for the article.Much thanks again. Awesome.

 alquiler de carros 

Keep up the superb piece of work, I read few posts on this web site and I believe that your blog is real interesting and contains sets of good info.

 Home projector 4k 

runescape gold original tr??s tr??s adorable en compagnie de pochette avec aide -livraison dans ces date

 Virginia office movers 

This is one awesome post.Thanks Again. Keep writing.

 TV installation 

I'а†ve read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this kind of magnificent informative web site.

 Commercial cleaning company 

Your style is unique compared to other folks I ave read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 Apartment movers 

I think this is a real great blog post.Thanks Again.

 notatki 

I value the post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 biznes dla kobiet 

This is a topic close to my heart cheers, where are your contact details though?

 for more info 

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also really good.

 click for more 

This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thanks!

 to read more 

It as not that I want to replicate your website, but I really like the style. Could you tell me which theme are you using? Or was it custom made?

 350-701 Scor PDF 

This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thank you!

 west lakes golf & villas 

That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 ขายคอนโด 

It as not that I want to duplicate your web-site, but I really like the design and style. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 latest news website 

I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 produk besarkan payudara paling berkesan 

You made some good points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 Pregnancy 

Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 Zarabianie internet 

Thank you, I ave recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 search retargeting strategies 

Very useful information specifically the last part I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 more details 

This is a very good thing, is your best choice, this is a good thing.

 Pinganillo 

Well I truly liked reading it. This tip offered by you is very effective for proper planning.

 Banks 

What are the laws as to using company logos in blog posts?

 black friday 

Interesting article. Were did you got all the information from?

 sonasea kien giang 

Very neat article post.Thanks Again. Will read on

 aceite CBD 

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 aceite CBD 

When I look at your blog in Safari, it looks fine but

 stomatologija 

Im obliged for the blog article.Much thanks again. Want more.

 C_S4CAM_2008_syllabus 

Wohh just what I was looking for, thank you for posting.

 custom jackets - create your own 

Very interesting subject , thanks for putting up. Everything in the world may be endured except continued prosperity. by Johann von Goethe.

 url 

Sources Wow! Thank you! I continuously needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my website?

 austdoor tphcm 

Strange , your posting shows up with a dark color to it, what color is the primary color on your webpage?

 ����� ����� ����� 

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

 stiiizy pink acai 

is a very smartly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful

 builders in Halifax 

Red your website post and loved it. Have you at any time believed about guest posting on other related blogs similar to your site?

 น้ำผึ้งมะนาว 

Really enjoyed this article post.Thanks Again. Cool.

 see 

we like to honor lots of other world-wide-web web sites around the internet, even if they aren

 waar vind ik de beste melkopschuimer 

Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s really a nice and useful piece of information. Ia??a?аАа’аАТ‚аЂ m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 beste percolator 

Im thankful for the blog post. Keep writing.

 Sunrise City View cho thue 

Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this page.

 you can check 

Thanks again for the article post.Really looking forward to read more. Want more.

 kevin david brown 

internet explorer crashing on launch How to build a wordpress site while domain is on redirect.?

 ����� ����� ������ ������� 

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 benh to dia 

Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 Teen porn Sex 

It as nearly impossible to find experienced people on this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks

 wsop chips generator 

Very good article.Much thanks again. Awesome.

 the residence phu quoc 

This website certainly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn at know who to ask.

 pinup kazino sajt 

You ave made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 IELTS Preparation in Karachi 

It is in reality a nice and useful piece of information. I am happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 HGOT-060 

This is one awesome article post.Much thanks again. Cool.

 RV Air Conditioning 

May you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 best iptv uk 

Just to let you know your blog appears a little bit unusual in Firefox on my pc with Linux.

 instapot recipes 

Melanie Wow! Thank you! I constantly needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 check 

Thanks for sharing, this is a fantastic post.Thanks Again. Cool.

 Credit Sweep Scam 

These are actually wonderful ideas in about blogging.

 more about 

The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick.

 info here 

Major thankies for the post. Keep writing.

 tarot del amor 

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info Thanks for sharing this one. A must read article!

 Tattoo Artist 

There is visibly a bunch to realize about this. I suppose you made some good points in features also.

 click here 

This very blog is obviously cool as well as factual. I have chosen a lot of interesting things out of this amazing blog. I ad love to return over and over again. Thanks a lot!

 more information 

It as going to be finish of mine day, but before finish I am reading this great article to increase my know-how.

 profile 

Major thanks for the article.Thanks Again. Keep writing.

 토토사이트 

Major thankies for the blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 profile 

Keep on writing because this is the kind of stuff we all need

 온라인카지노 

Say, you got a nice article post.Much thanks again. Cool.

 murano glass pendant lights uk 

magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What might you recommend about your post that you just made a few days in the past? Any certain?

 관전클럽 

that type of information in such a perfect means of writing?

 find more here 

Many thanks for sharing this excellent post. Very inspiring! (as always, btw)

 cao su chong rung 

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 Best Product Reviews 

that as why this post is outstdanding. Thanks!

 this info 

I truly appreciate this article.Really looking forward to read more. Really Great.

 부커취 

of the math that people should bear in mind, I want to add couple of other qualitative pieces

 últimas noticias 

It as another strong business for michael kors bags outlet. In

 https://royalcbd.com/washington-dc/ 

Qje769 Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this web site.

 Направляем Вам Письмо об одорении решения выплатить Вам денежную сумму. Рекомендуется сиюсекундно разбераться с подробностями перейдя по ссылке на основную страницу сайта в срок до 15.10.2019. пока Ваш доступ в систему не аннулирован!Переход на страни 

Доводим Вас до сведения о том что принято решение выплатить Вам денежный бонус. Настоятельно рекомендуем не откладывая оформить детали перейдя по ссылке на главную страницу нашего сервиса в течение 5 часов. В случае просрочки Ваш доступ в систему будет заблокиван!Переход на страницу: https://google.com


Podělte se o svůj názor